خورشید یک راکتور هسته‌ای طبیعی بسیار عظیم استt که ماده در آن جا بر اثر همجوشی هسته‌ای به انرژی تبدیل می‌شود و هر روز حدود 350 میلیارد تن از جرمش به تابش تبدیل می‌شود، دمای داخلی آن حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد است. انرژیی که بدین ترتیب به شکل نور مرئی ، فرو سرخ و فرابنفش به ما می‌رسد 1 کیلو وات بر متر مربع است. خورشید به توپ بزرگ آتشین شباهت دارد که صد بار بزرگتر از زمین است.

 خورشید

   این ستاره‌ها از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. گازها انفجارهای بزرگی را بوجود می‌آورند و پرتوهای قوی گرما و نور را تولید می‌کنند. این پرتوها از خورشید بسوی زمین می‌آیند در طول راه ، یک سوم آنها در فضا پخش می‌شوند و بقیه بصورت انرژی گرما و نور به زمین می‌رسند. می‌دانیم که سرعت نور 300000 کیلومتر در ثانیه است. از سوی دیگر ، 8 دقیقه طول می‌کشد که نور خورشید به زمین برسد.

خورشید  - www.infopanel.ir

An image of the Sun taken by the SOHO spacecraft, showing a large solar flare to the bottom left

بنابراین می‌توان فاصله خورشید تا زمین را حساب کرد. در این مسیر طولانی ، مقدار زیادی از نور و گرمای خورشید از دست می‌رود، اما همان اندازه‌ای که به زمین می‌رسد، کافی است تا شرایط مناسبی برای زندگی ما و جانوران و گیاهان بوجود آید.


       The star around which the Earth revolves, and the gravitational center of the Solar System; it lies about 270,000 times closer to us than the next nearest star. The Sun is a solitary, yellow dwarf star of spectral type G2 (see G star) that has been on the main sequence for about 4.6 billion years.

   The Sun consists largely of hydrogen (71% by mass) and helium (27%), with much smaller amounts of heavier elements. It puts out 400 trillion trillion watts of energy, produced by the fusion of hydrogen to helium by the carbon-nitrogen cycle in its core. The Sun is 109 times wider than the Earth. It spins on its axis with a period that varies from 25 days at the equator to 33.5 days near the poles.

  The visible surface, or photosphere, is surrounded by the chromosphere and, beyond this, the corona. Important features of the chromosphere include the chromospheric network, plages, prominences, filaments, and spicules. Important features of the corona include coronal holes, coronal loops, coronal mass ejections, helmet streamers, polar plumes, and solar flares.