كلیه كلاسهای دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، مركز1 و مركز2 ،روز پنجشنبه 14

 به بعد، تاریخ 29/2/90 و جمعه تاریخ 30/2/90 به علت برگزاری كنكور 

 ارشد ، لغو میگردد.