انتخاب واحد دانشجویان متقاضی آزمون تغییر رشته بند ج سال ۹۰ از تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری توسط سیستم جامع خدمات آموزشی انجام می شود و دانشجویان پس از این تاریخ می بایست بامراجع به سامانه گلستان نسبت به پرداخت
شهریه اقدام نمایند.اگر چه امتحانات این آزمون همزمان با ترم تابستان برگزار خواهد شد اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است.پیش از این دانشجویان در اردیبهشت ماه سال ۹۰ نسبت به ثبت نام آزمون تغییر رشته بند ج به صورت دستی توسط کارشناس رشته های خود اقدام کرده بودند.