قابل ذکر است برنامه ی کلاسی تا زمان حذف و اضافه قطعی نبوده و امکان ایجاد تغیرات وجود دارد.