img/daneshnameh_up/4/4f/stationary_front_sm.jpgتوزیع افقی فشار سطح متوسط دریا بر روی نقشه‌ای بوسیله ترسیم خطوطی از میان نقاطی كه دارای فشار یكسان می‌باشند، ممكن است نشان داده شود، این خطوط را خطوط فشار می‌نامند.

نقشه‌های سینوپتیكی

توزیع افقی فشار سطح متوسط دریا بر روی نقشه‌ای بوسیله ترسیم خطوطی از میان نقاطی كه دارای فشار یكسان می‌باشند، ممكن است نشان داده شود، این خطوط را خطوط فشار می‌نامند. بعد از آنالیز سطح متوسط دریا الگوهای متنوع فشاری را بر روی آن می‌توان مشاهده نمود. دیدبانیهای وضعیت جوی نیز بر روی نقشه پلات می‌گردد. این عوامل پلات شده عبارتند از: درجه حرارت ، باد سطح زمین ، هوای حاضر ، انواع ابر و غیره. این اطلاعات هواشناسان را قادر می‌سازد، تا موقعیت جبهه‌ها را مشخص كنند. جبهه های هوا برحسب علائم قراردادی علامت گذاری می شوند:


img/daneshnameh_up/4/4f/stationary_front_sm.jpg

  • جبهه گرم: با رنگ قرمز
  • جبهه سرد: با رنگ آبی
  • جبهه ساكن: خط چین با رنگ قرمز و آبی
  • جبهه مختلط: با رنگ ارغوانی

نقشه‌های تغییر فشار

بندرت اندازه گیریهای فشار جوی كه بطور منظم در یك ایستگاه هواشناسی انجام می‌شود، در مدت زمان طولانی ثابت است. میزان تغییر فشار با زمان را تمایل فشار گویند، كه گاهی آن را مقدار تغییرات فشار نیز می‌نامند. تعیین مقدار لحظه‌ای تمایل فشار عملی نیست و بنابراین مقدار تمایل فشار همان تغییر فشار در مدت زمان سه ساعت گذشته است. این تغییر فشار یكی از عواملی است كه در روی نقشه‌های سینوپتیكی سطح متون دریا پلات می‌گردد. نقشه‌ای كه در روی آن خطوط هم تغییر فشار ترسیم شده ، بنام نقشه هم تغییر فشار خوانده می‌شود.

نقشه‌های سینوپتیكی فشار ثابت

نقشه‌ای كه برای نمایش وضعیت جوی در قسمتهای فوقانی جو بكار می‌رود و آن نقشه سینوپتیكی فشار ثابت است كه در روی آن ژئو پتانسیل نقاط مختلف در جو كه فشار آنها دارای مقدار مشخصی است (به عنوان مثال 500 میلی بار) پلات می‌شود.

نقشه‌های ضخامت

بررسی نقشه‌های ضخامت نشان می‌دهد كه مشابهت بسیار زیادی بین الگوهای این نقشه و نقشه كنتوری وجود دارد. متداولترین مشخصه‌ها همان زبانه‌های كم فشار و زبانه‌های پر فشار و زبانه‌های پر فشار در روی الگوی حرارتی است، بدین معنی كه زبانه‌های كم فشار سرد و زبانه‌های پر فشار گرم در روی نقشه‌های ضخامت دیده می‌شوند. علاوه بر این مراكز بسته‌ای از هوای سرد و گرم در روی نقشه‌های ضخامت دیده می‌شوند كه آنها را استخرهای سرد یا گرم می‌نامند. معمولا استخرهای سرد خیلی به كندی حركت می‌كنند یا شبه ساكن باقی می‌مانند. الگوهای مشابهی در روی الگوهای نقشه‌های ضخامت لایه‌های دیگر نیز مشاهده می‌گردد.img/daneshnameh_up/c/cf/visual_animate.gif

نقشه‌های پیش بینی

در تهیه پیش بینی وضعیت جوی با در نظر گرفتن چگونگی حركت و تغییرات احتمالی سیستمهای سینوپتیكی در طول دوره پیش بینی ضروری است. بدین منظور نقشه‌های سینوپتیكی پیش بینی برای سطح زمین و سطوح فوقانی جو ترسیم می‌شوند. نقشه‌های پیش بینی فشاری برای سطح متوسط دریا و نقشه‌های پیش بینی كنتوری برای سطح فوقانی جو را می‌توان ترسیم نمود. در بسیاری از مراكز هواشناسی روشهای پیش بینی رقمی برای بدست آوردن چنین نقشه‌هایی از كامپیوتر استفاده می‌شود. قبل از انجام این عمل بایستی عوامل زیر تشخیص داده شوند:


  1. حركت سیستمهای فشاری حاضر
  2. تشكیل ، توسعه و از بین رفتن سیستمهای فشار
  3. تغییرات فشار در مناطق دور از مراكز اصلی فعالیت

به هر حال هر روشی كه مورد استفاده قرار گیرد به این حقیقت توجه شود كه تهیه نقشه‌های پیش بینی سطح زمین و سطوح فوقانی جو از هم قابل تفكیك نیستند. بنابراین تهیه این نقشه‌ها ضرورت دارد بطور همزمان و هماهنگ انجام پذیرد، زیرا هر تعدیلی در یكی از آنها بر روی سایر نقشه‌های پیش بینی تأثیر می‌گذارند. نقشه‌های مختلف نه تنها با نقشه‌های قبلی در همان سطح بایستی توافق داشته باتشد، بلكه بایستی نسبت به نقشه‌های دیگر در سایر سطوح نیز در هر نقطه و زمان معین سازگار باشد.