محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 20 لغایت 23 خرداد


دانلود

 

 

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 24 لغایت 31 خرداد ماه

 

 دانلود كنید

 

 

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 1لغایت 5 تیرماه

 

دانلود كنید

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 6لغایت 12 تیرماه

 


دانلود كنید

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 13لغایت 18 تیرماه

 


دانلود كنید