نرم افزار شبیه ساز قانون بیوساوار و میدان مغناطیسی
Biot-Savart Law
عنوان فایل :
mag.exe
سیستم عامل :
[ Dos ]
اندازه فایل :
139 kb