ذره هیگز یکی از مباحث ذرات بنیادی است که برای فیزیک دانان یک مساله مهم به شمار می آید ، بوزون هیگز یا خدا ذره یک ذره اساسی سازنده جهان ایت این ذره در دهه اول 1970 و به افتخار دانشمند انگلیسی . .....

 

DOWNLOAD THIS FILE (Higgs Boson.pdf)هیگز بوزون