فیزیک دانشگاه پیام نور قزوین به نام خداوند عالم به کان پدیدآور طول و جرم و زمان خدایی که از ذره ای چون فوتون جهان را به نورش پی افکند بن tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com 2020-02-27T10:36:43+01:00 mihanblog.com پراش صوتی 2012-09-20T08:42:14+01:00 2012-09-20T08:42:14+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/309 فیزیکدان جوان  بازتابش ، شکست و پراش فیزیک امواج صوتی عینا مانند بازتاب ، شکست و پراش نور صورت میگیرد.   بازتابش ، شکست و پراش فیزیک امواج صوتی عینا مانند بازتاب ، شکست و پراش نور صورت میگیرد.  ]]> فیزیک شتابدهنده 2012-09-10T08:41:15+01:00 2012-09-10T08:41:15+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/308 فیزیکدان جوان دستیابی به انرژی بالا یکی از آرزوهای فیزیکدانان ، شیمیدانان ، دانشمندان طب و ... و حتی با وجود امکان دست رسی به انرژی بالا هنوز هم تلاشها برای فراهم آوردن انرژیها بالاتر ادامه دارد زیرا انرژی بالا در شناخت و بررسی جهان ریز (مثل سیستمهای اتمی) و جهان بزرگ (مثل کهکشانها) و در کشف پدیده های موجود در این جهانها با ایجاد تسهیلات فراوان موثر واقع می شود.  دستیابی به انرژی بالا یکی از آرزوهای فیزیکدانان ، شیمیدانان ، دانشمندان طب و ... و حتی با وجود امکان دست رسی به انرژی بالا هنوز هم تلاشها برای فراهم آوردن انرژیها بالاتر ادامه دارد زیرا انرژی بالا در شناخت و بررسی جهان ریز (مثل سیستمهای اتمی) و جهان بزرگ (مثل کهکشانها) و در کشف پدیده های موجود در این جهانها با ایجاد تسهیلات فراوان موثر واقع می شود.  ]]> خواص ترابردی مغناطیسی و اثر هال در نمونه های GdPr-۱۲۳ 2012-08-31T08:39:46+01:00 2012-08-31T08:39:46+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/307 فیزیکدان جوان نمونه های تک فاز چند بلوریBa۲Cu۳O۷-d Prx Gd۱-x با استوکیومتری ۰.۱۵، ۰.۱۰، ۰.۰۵=X با روش استاندارد واکنش حالت جامد، ساخته و با انجام آزمایشهای XRD و SEM مشخصه یابی شدند. نمونه های تک فاز چند بلوریBa۲Cu۳O۷-d Prx Gd۱-x با استوکیومتری ۰.۱۵، ۰.۱۰، ۰.۰۵=X با روش استاندارد واکنش حالت جامد، ساخته و با انجام آزمایشهای XRD و SEM مشخصه یابی شدند.

]]>
ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه ای 2012-08-22T08:38:39+01:00 2012-08-22T08:38:39+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/306 فیزیکدان جوان اهمیت فروفلوئیدها در امکان بررسی فاز ابرپارامغناطیسی کامل، مطالعه ناهمسانگردی ذرات، مشاهده زمان واهلش و بررسی الگوهای جذب سورفاکتانتهاست، که با این کیفیت نه توسط توده ذرات ریز و نه سیستمهای دو فازه ناپایدار، قابل بررسی نیستند.  اهمیت فروفلوئیدها در امکان بررسی فاز ابرپارامغناطیسی کامل، مطالعه ناهمسانگردی ذرات، مشاهده زمان واهلش و بررسی الگوهای جذب سورفاکتانتهاست، که با این کیفیت نه توسط توده ذرات ریز و نه سیستمهای دو فازه ناپایدار، قابل بررسی نیستند.  ]]> قوس الکتریکی چیست؟ 2012-08-20T08:37:31+01:00 2012-08-20T08:37:31+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/305 فیزیکدان جوان  در سال ۱۸۰۲ پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس کمی از هم جدا کنیم شعله روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود.  در سال ۱۸۰۲ پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس کمی از هم جدا کنیم شعله روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود. ]]> تاریخچه لیزر 2012-08-10T08:36:13+01:00 2012-08-10T08:36:13+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/304 فیزیکدان جوان نام لیزر ( LASER ) مخفف Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (تقویت نور با تشعشع نشر بر انگیخته ) می باشد.   نام لیزر ( LASER ) مخفف Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (تقویت نور با تشعشع نشر بر انگیخته ) می باشد.  
]]>
چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن 2012-07-31T08:33:53+01:00 2012-07-31T08:33:53+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/303 فیزیکدان جوان اندازه گیری دما روش آسانی برای مشخص کردن انرژی سیستم است. دما را می توان با واحدهای مختلفی اندازه گرفت. معمولاًبرای اندازه گیری دما در زندگی روزمره از واحدهای سلسیوس و فارنهایت استفاده می کنیم. صفر مقیاس دما باید متناظر با سرعت صفرذرات گاز و در نتیجه انرژی صفر این ذرات باشد، اما دو واحد دمای نامبرده فاقد این خاصیت طبیعی هستند. چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن  اندازه گیری دما روش آسانی برای مشخص کردن انرژی سیستم است. دما را می توان با واحدهای مختلفی اندازه گرفت. معمولاًبرای اندازه گیری دما در زندگی روزمره از واحدهای سلسیوس و فارنهایت استفاده می کنیم. صفر مقیاس دما باید متناظر با سرعت صفرذرات گاز و در نتیجه انرژی صفر این ذرات باشد، اما دو واحد دمای نامبرده فاقد این خاصیت طبیعی هستند.

]]>
ادیسون و مادرش 2012-07-22T08:30:46+01:00 2012-07-22T08:30:46+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/302 فیزیکدان جوان مادرم کسی بود که زندگی مرا ساخت. او برای من بهترین، درست کارترین و معتمدترین آدم روی زمین بود و تنها به خاطر وجود او بود که احساس می کردم چیزی مرا به ادامه زندگی تشویق می کند.

مادرم کسی بود که زندگی مرا ساخت. او برای من بهترین، درست کارترین و معتمدترین آدم روی زمین بود و تنها به خاطر وجود او بود که احساس می کردم چیزی مرا به ادامه زندگی تشویق می کند.

]]>
اورانیوم ضعیف شده چیست؟ 2012-07-20T08:29:28+01:00 2012-07-20T08:29:28+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/301 فیزیکدان جوان اورانیوم ضعیف شده هم ماده ای شیمیایی و سمی است و هم ماده ای رادیو اکتیو. در مطالعات آزمایشگاهی، ثابت شده که این ماده به سلول های انسان آسیب می زند، موجب جهش DNA می شود و سرطان زا است.

اورانیوم ضعیف شده هم ماده ای شیمیایی و سمی است و هم ماده ای رادیو اکتیو. در مطالعات آزمایشگاهی، ثابت شده که این ماده به سلول های انسان آسیب می زند، موجب جهش DNA می شود و سرطان زا است.

]]>
ذره ی هیگز 2012-07-12T09:18:48+01:00 2012-07-12T09:18:48+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/311 فیزیکدان جوان ذره هیگز یا بوزون هیگز پیشنهاد ذرات بنیادی در مدل استاندارد فیزیک ذرات است . بوزون هیگز است که پس از به نام پیتر هیگز که به همراه دو تیم دیگر پیشنهاد مکانیزم است که پیشنهاد یک ذره در سال 1964 استوجود بوزون هیگز و میدان هیگز مرتبط خواهد بود ساده ترین  از چندین روش برای توضیح دهد که چرا برخی از سایر ذرات ابتدایی دارای جرم است. بر اساس این نظریه، دیگر از ذرات بنیادی به دست آوردن جرم با تعامل با میدان هیگز است که به غیر صفر مقاومت در همه جا، حتی در فضای غیر این صورت خالی . هیگز بوزون ت

ذره هیگز یا بوزون هیگز پیشنهاد ذرات بنیادی در مدل استاندارد فیزیک ذرات است . بوزون هیگز است که پس از به نام پیتر هیگز که به همراه دو تیم دیگر پیشنهاد مکانیزم است که پیشنهاد یک ذره در سال 1964 استوجود بوزون هیگز و میدان هیگز مرتبط خواهد بود ساده ترین  از چندین روش برای توضیح دهد که چرا برخی از سایر ذرات ابتدایی دارای جرم است. بر اساس این نظریه، دیگر از ذرات بنیادی به دست آوردن جرم با تعامل با میدان هیگز است که به غیر صفر مقاومت در همه جا، حتی در فضای غیر این صورت خالی . هیگز بوزون تحریک کوچکترین احتمالی در این زمینه پیش بینی شده است به همان نظریه وجود دارد، و به عنوان این شناسایی، هدف از جستجوی طولانی در فیزیک ذرات بوده است.

]]>
تاریخچه و سال شمار مختصر از فیزیک 2012-07-10T08:27:29+01:00 2012-07-10T08:27:29+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/300 فیزیکدان جوان همانطور که منتقدین از روی تجربه و امتحان به خواص باطنی پاره ای از اجسام پی برده و از ترکیب مواد به وسایل مختلف ( تشویه ، تکلیس ، تقطیر و غیره ) مواد شیمیایی بدست آورده و برای علمای شیمی جدید مایه ای درست کرده اند ، همینطور هم تحقق در خواص فیزیکی اجسام از مسائل تازه نیست و از قدیم الایام انسان درصدد کشف آنها بوده و از توجه به تغییرات و خواص ظاهری به بعضی اصول و قواعد فیزیکی پی برده و فیزیک جدید در حقیقت مولود توجهات و تحقیقات متقدمین می باشد . همانطور که منتقدین از روی تجربه و امتحان به خواص باطنی پاره ای از اجسام پی برده و از ترکیب مواد به وسایل مختلف ( تشویه ، تکلیس ، تقطیر و غیره ) مواد شیمیایی بدست آورده و برای علمای شیمی جدید مایه ای درست کرده اند ، همینطور هم تحقق در خواص فیزیکی اجسام از مسائل تازه نیست و از قدیم الایام انسان درصدد کشف آنها بوده و از توجه به تغییرات و خواص ظاهری به بعضی اصول و قواعد فیزیکی پی برده و فیزیک جدید در حقیقت مولود توجهات و تحقیقات متقدمین می باشد . ]]> نیروی خلا یا گرانش؟ 2012-06-30T08:26:19+01:00 2012-06-30T08:26:19+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/299 فیزیکدان جوان شاید این نظریه دهها سال پیش می بایست مطرح می شد که نیروی گرانشی وجود ندارد و این تماما برآیند دافعه ی بین خلا و ماده است که گرانش می نامیم. اما با گذشت چندین سال حتی فکر محققی به این سو نمی رود که سیستم جارو برقی (Vacuum cleaner) که از نام آن نیز مشخص است دلالت بر این امر دارد که نیروی گرانشی وجود ندارد.

شاید این نظریه دهها سال پیش می بایست مطرح می شد که نیروی گرانشی وجود ندارد و این تماما برآیند دافعه ی بین خلا و ماده است که گرانش می نامیم.

اما با گذشت چندین سال حتی فکر محققی به این سو نمی رود که سیستم جارو برقی (Vacuum cleaner) که از نام آن نیز مشخص است دلالت بر این امر دارد که نیروی گرانشی وجود ندارد.

]]>
حل معمای گربه شرودینگر 2012-06-21T08:24:56+01:00 2012-06-21T08:24:56+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/298 فیزیکدان جوان فیزیکدانان موسسه ملی معیارها و تکنولوژی واقع در بولدر (ایالت کلورادو) تحت هدایت "کریس مونرو" و "دیوید واین لند" با اشعه لیزر روی یک واحد اتم بریلیوم (سنگ گرانبهای سبز رنگ) کار ظریفی انجام دادند. به نوشته نشریه "ساینس" بنظر می آید که اتم همزمان در دو نقطه فیزیکی (مادی) جداگانه قرار دارد.

فیزیکدانان موسسه ملی معیارها و تکنولوژی واقع در بولدر (ایالت کلورادو) تحت هدایت "کریس مونرو" و "دیوید واین لند" با اشعه لیزر روی یک واحد اتم بریلیوم (سنگ گرانبهای سبز رنگ) کار ظریفی انجام دادند. به نوشته نشریه "ساینس" بنظر می آید که اتم همزمان در دو نقطه فیزیکی (مادی) جداگانه قرار دارد.

]]>
دیوار صوتی 2012-06-14T08:22:47+01:00 2012-06-14T08:22:47+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/297 فیزیکدان جوان در این مقاله، تمامی مطالب مربوط به دیوار صوتی و چگونگی شکست آن و موارد مرتبط بررسی و مطالعه خواهند شد. در اعصار آغازین دوران هوانوردی ابتدایی، هواپیما ها بیشتر با سرعت های بسیار پایین نسبت به هواپیما های امروزی پرواز می کردند که حتی به بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت نمی رسید؛ در حالی که چنین سرعتی، سرعت مطلوب برای تیک آف یا برخاست یک هواپیمای جنگنده امروزی است و رسیدن به چنین سرعتی، ابداً مستلزم تلاش بسیار و فشار آوردن بیش از حد به موتور نمی باشد.

در این مقاله، تمامی مطالب مربوط به دیوار صوتی و چگونگی شکست آن و موارد مرتبط بررسی و مطالعه خواهند شد.

در اعصار آغازین دوران هوانوردی ابتدایی، هواپیما ها بیشتر با سرعت های بسیار پایین نسبت به هواپیما های امروزی پرواز می کردند که حتی به بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت نمی رسید؛ در حالی که چنین سرعتی، سرعت مطلوب برای تیک آف یا برخاست یک هواپیمای جنگنده امروزی است و رسیدن به چنین سرعتی، ابداً مستلزم تلاش بسیار و فشار آوردن بیش از حد به موتور نمی باشد.

]]>
محل برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور قزوین 2012-06-10T16:00:31+01:00 2012-06-10T16:00:31+01:00 tag:http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/310 فیزیکدان جوان محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 20 لغایت 23 خرداد دانلود   محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 24 لغایت 31 خرداد ماه   دانلود كنید   محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 1لغایت 5 تیرماه دانلود كنید  محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 6لغایت 12 تیرماه دانلود كنید  محل برگزاری آزمون های دانشگاه پی

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 20 لغایت 23 خرداد


دانلود

 

 

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 24 لغایت 31 خرداد ماه

 

 دانلود كنید

 

 

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 1لغایت 5 تیرماه

 

دانلود كنید

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 6لغایت 12 تیرماه

 


دانلود كنید

 

محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 13لغایت 18 تیرماه

 


دانلود كنید


]]>