فیزیک دانشگاه پیام نور قزوین به نام خداوند عالم به کان پدیدآور طول و جرم و زمان خدایی که از ذره ای چون فوتون جهان را به نورش پی افکند بن http://physic-qpnu.mihanblog.com 2020-02-25T01:52:34+01:00 text/html 2012-09-20T08:42:14+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان پراش صوتی http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/309 <img border="0" alt="پراش صوتی " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3643.gif" width="100"><font size="2"><strong><font color="#0000cc">&nbsp;بازتابش ، شکست و پراش فیزیک امواج صوتی عینا مانند بازتاب ، شکست و پراش نور صورت میگیرد.</font></strong>&nbsp; </font> text/html 2012-09-10T08:41:15+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان فیزیک شتابدهنده http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/308 <img border="0" alt="فیزیک شتابدهنده " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3645.gif" width="100">دستیابی به انرژی بالا یکی از آرزوهای فیزیکدانان ، شیمیدانان ، دانشمندان طب و ... و حتی با وجود امکان دست رسی به انرژی بالا هنوز هم تلاشها برای فراهم آوردن انرژیها بالاتر ادامه دارد زیرا انرژی بالا در شناخت و بررسی جهان ریز (مثل سیستمهای اتمی) و جهان بزرگ (مثل کهکشانها) و در کشف پدیده های موجود در این جهانها با ایجاد تسهیلات فراوان موثر واقع می شود.&nbsp; text/html 2012-08-31T08:39:46+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان خواص ترابردی مغناطیسی و اثر هال در نمونه های GdPr-۱۲۳ http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/307 <img style="height: 60px;" border="0" alt="خواص ترابردی مغناطیسی و اثر هال در نمونه های GdPr-۱۲۳ " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3653.gif" width="100" height="113"><font size="2">نمونه های تک فاز چند بلوریBa۲Cu۳O۷-d Prx Gd۱-x با استوکیومتری ۰.۱۵، ۰.۱۰، ۰.۰۵=X با روش استاندارد واکنش حالت جامد، ساخته و با انجام آزمایشهای XRD و SEM مشخصه یابی شدند. </font> <p align="justify"><font size="2"> </font></p> text/html 2012-08-22T08:38:39+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه ای http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/306 <img border="0" alt="ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه ای " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3656.gif" width="100" height="72"><strong><font size="2"><font color="#0000cc">اهمیت فروفلوئیدها در امکان بررسی فاز ابرپارامغناطیسی کامل، مطالعه ناهمسانگردی ذرات، مشاهده زمان واهلش و بررسی الگوهای جذب سورفاکتانتهاست، که با این کیفیت نه توسط توده ذرات ریز و نه سیستمهای دو فازه ناپایدار، قابل بررسی نیستند.</font>&nbsp; </font></strong> text/html 2012-08-20T08:37:31+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان قوس الکتریکی چیست؟ http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/305 <img border="0" alt="قوس الکتریکی چیست؟ " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3658.gif" width="100"><strong><font size="2"><font color="#0000cc">&nbsp;در سال ۱۸۰۲ پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس کمی از هم جدا کنیم شعله روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود.</font> </font></strong> text/html 2012-08-10T08:36:13+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان تاریخچه لیزر http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/304 <img border="0" alt="تاریخچه لیزر" align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3687.gif" width="100"><font size="2">نام لیزر ( LASER ) مخفف Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (تقویت نور با تشعشع نشر بر انگیخته ) می باشد.&nbsp;&nbsp;<br> </font> text/html 2012-07-31T08:33:53+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/303 <p><img border="0" alt="چگونگی دستیابی به دماهای بسیار پایین و نحوه اندازه گیری آن " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3725.gif" width="100"><font size="2">اندازه گیری دما روش آسانی برای مشخص کردن انرژی سیستم است. دما را می توان با واحدهای مختلفی اندازه گرفت. معمولاًبرای اندازه گیری دما در زندگی روزمره از واحدهای سلسیوس و فارنهایت استفاده می کنیم. صفر مقیاس دما باید متناظر با سرعت صفرذرات گاز و در نتیجه انرژی صفر این ذرات باشد، اما دو واحد دمای نامبرده فاقد این خاصیت طبیعی هستند. </font></p> text/html 2012-07-22T08:30:46+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان ادیسون و مادرش http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/302 <img border="0" alt="ادیسون و مادرش" align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3730.gif" width="100"><table border="0" width="98%"> <tbody> <tr> <td vAlign="top"> <p align="justify"><font face="Tahoma">مادرم کسی بود که زندگی مرا ساخت. او برای من بهترین، درست کارترین و معتمدترین آدم روی زمین بود و تنها به خاطر وجود او بود که احساس می کردم چیزی مرا به ادامه زندگی تشویق می کند.</font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2012-07-20T08:29:28+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان اورانیوم ضعیف شده چیست؟ http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/301 <img border="0" alt="اورانیوم ضعیف شده چیست؟ " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3743.gif" width="100"><table border="0" width="98%"> <tbody> <tr> <td vAlign="top"> <p align="justify"><font size="2">اورانیوم ضعیف شده هم ماده ای شیمیایی و سمی است و هم ماده ای رادیو اکتیو. در مطالعات آزمایشگاهی، ثابت شده که این ماده به سلول های انسان آسیب می زند، موجب جهش DNA می شود و سرطان زا است. </font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2012-07-12T09:18:48+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان ذره ی هیگز http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/311 <p style="text-align: right; direction: rtl;"><span><b></b></span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></p><p style="text-align: right; direction: rtl;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); "><img style="width: 79px; height: 67px;" src="http://axgig.com/images/08622962435155979093.jpg"></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"> ذره هیگز یا بوزون هیگز پیشنهاد ذرات بنیادی در مدل استاندارد فیزیک ذرات است . بوزون هیگز است که پس از به نام پیتر هیگز که به همراه دو تیم دیگر پیشنهاد مکانیزم است که پیشنهاد یک ذره در سال 1964 استوجود بوزون هیگز و میدان هیگز مرتبط خواهد بود ساده ترین <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>از چندین روش برای توضیح دهد که چرا برخی از سایر ذرات ابتدایی دارای جرم است. بر اساس این نظریه، دیگر از ذرات بنیادی به دست آوردن جرم با تعامل با میدان هیگز است که به غیر صفر مقاومت در همه جا، حتی در فضای غیر این صورت خالی . هیگز بوزون تحریک کوچکترین احتمالی در این زمینه پیش بینی شده است به همان نظریه وجود دارد، و به عنوان این شناسایی، هدف از جستجوی طولانی در فیزیک ذرات بوده است.</span> </p> text/html 2012-07-10T08:27:29+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان تاریخچه و سال شمار مختصر از فیزیک http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/300 <img border="0" alt="تاریخچه و سال شمار مختصر از فیزیک " align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3758.gif" width="100"><font size="2">همانطور که منتقدین از روی تجربه و امتحان به خواص باطنی پاره ای از اجسام پی برده و از ترکیب مواد به وسایل مختلف ( تشویه ، تکلیس ، تقطیر و غیره ) مواد شیمیایی بدست آورده و برای علمای شیمی جدید مایه ای درست کرده اند ، همینطور هم تحقق در خواص فیزیکی اجسام از مسائل تازه نیست و از قدیم الایام انسان درصدد کشف آنها بوده و از توجه به تغییرات و خواص ظاهری به بعضی اصول و قواعد فیزیکی پی برده و فیزیک جدید در حقیقت مولود توجهات و تحقیقات متقدمین می باشد . </font> text/html 2012-06-30T08:26:19+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان نیروی خلا یا گرانش؟ http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/299 <img border="0" alt=" نیروی خلا یا گرانش؟" align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3759.gif" width="100"><p align="justify"><font size="2">شاید این نظریه دهها سال پیش می بایست مطرح می شد که نیروی گرانشی وجود ندارد و این تماما برآیند دافعه ی بین خلا و ماده است که گرانش می نامیم. </font></p> <p align="justify"><font size="2">اما با گذشت چندین سال حتی فکر محققی به این سو نمی رود که سیستم جارو برقی (Vacuum cleaner) که از نام آن نیز مشخص است دلالت بر این امر دارد که نیروی گرانشی وجود ندارد. </font></p> text/html 2012-06-21T08:24:56+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان حل معمای گربه شرودینگر http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/298 <img style="height: 78px;" border="0" alt="حل معمای گربه شرودینگر" align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3779.gif" width="100" height="131"><p align="justify"><font size="2">فیزیکدانان موسسه ملی معیارها و تکنولوژی واقع در بولدر (ایالت کلورادو) تحت هدایت "کریس مونرو" و "دیوید واین لند" با اشعه لیزر روی یک واحد اتم بریلیوم (سنگ گرانبهای سبز رنگ) کار ظریفی انجام دادند. به نوشته نشریه "ساینس" بنظر می آید که اتم همزمان در دو نقطه فیزیکی (مادی) جداگانه قرار دارد. </font></p> text/html 2012-06-14T08:22:47+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان دیوار صوتی http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/297 <img border="0" alt="دیوار صوتی" align="right" src="http://atcce.com/files/articles/smallpic/3780.gif" width="100"><p align="justify"><font size="2">در این مقاله، تمامی مطالب مربوط به دیوار صوتی و چگونگی شکست آن و موارد مرتبط بررسی و مطالعه خواهند شد. </font></p> <p align="justify"><font size="2">در اعصار آغازین دوران هوانوردی ابتدایی، هواپیما ها بیشتر با سرعت های بسیار پایین نسبت به هواپیما های امروزی پرواز می کردند که حتی به بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت نمی رسید؛ در حالی که چنین سرعتی، سرعت مطلوب برای تیک آف یا برخاست یک هواپیمای جنگنده امروزی است و رسیدن به چنین سرعتی، ابداً مستلزم تلاش بسیار و فشار آوردن بیش از حد به موتور نمی باشد. </font></p> text/html 2012-06-10T16:00:31+01:00 physic-qpnu.mihanblog.com فیزیکدان جوان محل برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور قزوین http://physic-qpnu.mihanblog.com/post/310 <p align="center"> </p><p align="center"> </p><p style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" align="center"><font color="#330099" size="3" face="Times New Roman"><b>محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 20 لغایت 23 خرداد</b></font></p><div align="center"><table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber1" border="0" cellSpacing="0" borderColor="#111111" cellPadding="0" width="95%" align="center"><p align="center"> </p><tbody><p align="center"> </p><tr><p align="center"> </p><td width="100%" colSpan="2"><p align="center"> </p></td></tr><p align="center"> </p><tr><p align="center"> </p><td width="100%" colSpan="2"><p align="center"><br><a href="http://qazvinpnu.com/shares/firstweek.pdf"><font color="#cc33cc">دانلود</font></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" align="center"><font color="#330099" size="3" face="Times New Roman"><b>محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 24 لغایت 31 خرداد ماه</b></font></p><p style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" align="center"><font color="#cc33cc"></font>&nbsp;</p><font color="#cc33cc"><table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber1" border="0" cellSpacing="0" borderColor="#111111" cellPadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="100%" colSpan="2"> </td></tr> <tr> <td width="100%" colSpan="2"> <p align="center"><a href="http://www.qazvinpnu.com/shares/hafte2.pdf"><font color="#cc33cc">&nbsp;دانلود كنید</font></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" align="center"><font color="#330099" size="3" face="Times New Roman"><b>محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 1لغایت 5 تیرماه</b></font></p><p align="center"><font color="#330099"></font>&nbsp;</p><p align="center"><a href="http://www.qazvinpnu.com/shares/hafte3.pdf"><font color="#cc33cc">دانلود كنید</font></a></p><p align="center">&nbsp;</p><table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber1" border="0" cellSpacing="0" borderColor="#111111" cellPadding="0" width="95%"> <tbody> <tr> <td width="100%" colSpan="2"> </td></tr><font color="#330099"> </font><tr><font color="#330099"> </font><td width="100%" colSpan="2"><font color="#330099"> </font><p align="center"><font color="#330099"><strong>محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 6لغایت 12 تیرماه<br></strong></font></p><p align="center"><font color="#330099"><strong></strong></font>&nbsp;</p><font color="#330099"><strong></strong></font><p align="center"><br><a href="http://qazvinpnu.com/shares/6-12.pdf"><font color="#cc33cc"><strong>دانلود كنید</strong></font></a><br></p><p align="center"><strong></strong>&nbsp;</p><table style="border-collapse: collapse;" id="AutoNumber1" border="0" cellSpacing="0" borderColor="#111111" cellPadding="0" width="95%"><strong> </strong><tbody><strong> </strong><tr><strong> </strong><td width="100%" colSpan="2"><p align="center"><strong> </strong></p></td></tr><p align="center"><strong> </strong></p><tr><p align="center"><strong> </strong></p><td width="100%" colSpan="2"><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><font color="#330099"><strong>محل برگزاری آزمون های دانشگاه پیام نور مركز قزوین 13لغایت 18 تیرماه<br></strong></font></p><p align="center"><font color="#330099"><strong></strong></font>&nbsp;</p><font color="#330099"><strong></strong></font><p align="center"><br><a href="http://qazvinpnu.com/shares/13-18.pdf"><font color="#cc33cc"><strong>دانلود كنید</strong></font></a><br></p></td></tr><strong> </strong><tr><strong> </strong><td width="42%"><strong> </strong></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p align="center"><strong><br></strong></p></td></tr><p align="center"><font color="#330099"><strong> </strong></font></p><tr><p align="center"><font color="#330099"><strong> </strong></font></p><td width="42%"><p align="center"><font color="#330099"><strong> </strong></font></p></td></tr></tbody></table></font><p></p></td></tr></tbody></table></div><p align="center"> </p>